Resolucions Alcaldia 2017

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2017, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

001/2017. Expedient sancionador.
002/2017. Canvi de nom Exp 26/04(A)
003/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
004/2017. Ordre del dia gener 2017.
005/2017. Llicència urbanística Exp 1/17.
006/2017. Llicència urbanística Exp 2/17.
007/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
008/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
009/2017. Execució aval Exp 101/04.
010/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
011/2017. Devolució d'aval Exp 107/15.
012/2017. Llicència ambiental Exp 20/15(A).
013/2017. Devolució d'aval Exp 86/15.
014/2017. Declaració gos perillós.
015/2017. Canvi de nom Exp 8/10(A).
016/2017. Llicència ampliació Exp 2/17(A).
017/2017. Decret admissió Exp 3/17.
018/2017. Llicència ambiental Exp 14/15(A)
019/2017. Devolució d'aval Exp 90/16.
020/2017. Devolució d'aval Exp 78/16.
021/2017. Devolució d'aval Exp 79/15.
022/2017. Multa trànsit.
023/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
024/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
025/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
026/2017. Baixa ofici padró municipal.
027/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
028/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
029/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
030/2017. Ordre del dia febrer 2017.
031/2017. Canvi data càrrec domiciliació.
032/2017. Expedient sancionador neteja carrer Tarragona.
033/2017. Liquidació pressupost 2016.
034/2017. Aprovació pressupost projecte ampliació pavelló.
035/2017. Devolució d'aval Exp 2/17.
036/2017. Devolució d'aval Exp 27/15.
037/2017. Devolució d'aval Exp 59/16.
038/2017. Llicència urbanística Exp 5/17.
039/2017. Llicència Ambiental Exp 20/11(A).
040/2017. Devolució d'aval Exp 76/16. 
041/2017. Llicència urbanística Exp 8/17.
042/2017. Llicència urbanística Exp 6/17.
043/2017. Devolució d'aval Exp 5/16.
044/2017. Devolució d'aval Exp 48/16.
045/2017. Llicència urbanística Exp 9/17.
046/2017. Llicència urbanística Exp 10/17.
047/2017. Llicència ambiental Exp 25/16(A).
048/2017. Adjudicació projecte obres BV4601-B521.
049/2017. Adjudicació estudi drenatge UA2, UA12 i Sector3.
050/2017. Caducitat Exp 26/15(A).
051/2017. Devolució d'aval Exp 93/16.
052/2017. Ordre del dia març 2017.
053/2017. Llicència ambiental Exp 6/17(A).
054/2017. Llicència urbanística Exp 12/17.
055/2017. Llicència canvi orientació Exp 30/16(A).
056/2017. Decret admissió Exp 16/17.
057/2017. Magatzem pavelló.
058/2017. Llicència urbanística Exp 15/17.
059/2017. Llicència urbanística Exp 7/17.
060/2017. Llicència urbanística Exp 14/17.
061/2017. Devolució d'aval Exp 12/17.
062/2017. Devolució d'aval Exp 100/16.
063/2017. Comptes generals 2016.
064/2017. Devolució d'aval Exp 85/15.
065/2017. Devolució d'aval Exp 65/16.
066/2017. Canvi titularitat nínxol 52.
067/2017. Devolució d'aval i taxa Exp 53/11.
068/2017. Nomenament jutge de Pau titular i substitut.
069/2017. Llicència urbanística Exp 20/17.
070/2017. Canvi de nom llicència Exp 4/01(A).
071/2017. Llicència urbanística Exp 18/17.
072/2017. Ordre del dia Ple abril.
073/2017. Devolució d'aval Exp 10/17.
074/2017. Acceptació ajut escolarització primera infància curs 2016-2017.
075/2017. LLicència primera ocupació Exp 2/16(O).
076/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 3/17.
077/2017. Llicència primera ocupació Exp 1/17(O).
078/2017. Devolució d'aval Exp 109/15.
079/2017. Llicència ambiental Exp 27/15.
080/2017. Adjudicació rehabilitació coberta pavelló.
081/2017. Llicència canvi substancial Exp 9/17(A).
082/2017. Adjudicació estudi hidràulic terrenys SES Gurb.
083/2017. Llicència canvi no substancial Exp 8/17(A).
084/2017. Devolució d'aval Exp 88/16.
085/2017. Devolució d'aval Exp 97/13.
086/2017. Llicència urbanística Exp 28/17.
087/2017. Ordre del dia Ple de maig.
088/2017. Canvi de nom nínxol 71.
089/2017. Baixa definitiva padró habitants.
090/2017. Devolució d'aval Exp. 105/15.
090/2017. Llicència d'activitats Exp 6/17(A).
091/2017. Devolució d'aval Exp 71/15.
092/2017. Devolució d'aval Exp 98/16.
093/2017. Llicència ambiental Exp 10/17(A).
094/2017. Sol.baixa contracte manteniment climatització.
095/2017. Llicència urbanística Exp 36/17.
096/2017. Llicència urbanística Exp 039/17.
097/2017. Devolució d'aval Exp 9/17.
098/2017. Decret asmissió Exp 24/17.
099/2017. Llicència urbanística Exp 44/15.
100/2017. Aprovació padró cementiri 2017.
101/2017. Targeta aparcament discapacitat Exp 36/17.
102/2017. Llicència urbanística Exp 44/17.
103/2017. Nomenament interi tècnica de joventut.
104/2017. Adjudicació contracte obres reforma PB Escoles Velles.
105/2017. Ordre del dia ple de juny.
106/2017. Targeta aparcament persones amb discapacitat.
107/2017. Devolució d'aval Exp 15/17.
108/2017. Permís municipal Exp 1/17(A)
109/2017. Subvenció Agència de Residus Cat foment recollida porta a porta.
110/2017. Subvenció camins.
111/2017. Notificació clausura activitat.
112/2017. Llicència ambiental Exp 17/05(A)
113/2017. Devolució d'abal Exp 96/16.
114/2017. Adjudicació contracte camí C/ Faig al C/ Diagonal.
114/2017. Devolució d'aval Exp 45/16.
115/2017. Devolució d'aval Exp 1/17.
116/2017. Nomenament alcalde accidental.
117/2016. Canvi de titularitat nínxol 122 parròquia de Gurb.
118/2017. Llicència urbanística Exp 115/15.
119/2017. Devolució d'aval Exp 60/16.
120/2017. Llicència urbanística Exp 40/17.
121/2017. Llicència urbanística Exp 47/17.
122/2017. Tràmit obres sòl no urbanitzable Exp 54/17.
123/2017. Multa trànsit 6044BTF.
124/2017. Llicència urbanística Exp 45/17.
125/2017. Llicència urbanística Exp 48/17.
126/2017. Llicència urbanística Exp 53/17.
127/2017. Llicència urbanística Exp 52/17.
128/2017. Devolució d'aval Exp 20/17.
129/2017. Encàrreg projecte reforma vestidors i accés pavelló.
130/2017. Contracte estanteries nau magatzem brigada.
131/2017. Contracte estanteries arxiu municipal.
132/2017. Permís munipal Exp 18/17.
133/2017. Ordre del dia Juliol.
134/2017. Adjudicació obres grades pavelló.
135/2017. Encàrreg redacció Pla especial urbanístic Zona esportiva Gurb.
136/2017. Rectificació decret 112/17 per Exp 17/08.
137/2017. Devolució d'aval Exp 85/16.
138/2017. Devolució d'aval Exp 29/16.
139/2017. Recurs INTERSAAB 2000L a ORGT quotes Martinencs.
140/2017. Relació de fatures mes maig.
141/2017. Relació de fatures mes juny.
142/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 003_2017.
143/2017. Clausura aactivitat celebracions.
144/2017. Canvi de nom Exp 17/03(A).
145/2017. Acceptació subvenció vehicle elèctric.
146/2017. Clausura activitats no permeses a l'Exp 5/09(A).
147/2017. Acceptació passatge Mas Pugell.
148/2017. Adjudicació  obra reforma vestidors.
149/2017. Acceptació ajut recurs tècnic cens activitats i pla de verificació.
150/2017. Encàrreg projecte camí Sant Julià subvencionat per la Diputació.
151/2017. Llicència urbanística Exp 64/17.
152/2017. Llicència urbanística Exp 66/17.
153/2017. Llicència urbanística Exp 67/17.
154/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
155/2017. Taxa acupació del Sòl 1T i 2T 2017.
156/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
157/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
158/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
159/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
160/2017. Taxa ocupació del Sòl 2T 2017.
161/2017. Taxa ocupació del Sòl 2T 2017.
162/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
163/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
164/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
165/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
166/2017. Devolució d'aval Exp 52/17.
167/2017. Devolució d'aval Exp 44/17.
168/2017. Canvi titularitat nínxol 37 parròqui de Gurb.
169/2017. Llicència urbanística Exp 65/17.
170/2017. Devolució d'aval Exp 18/17.
171/2017. Devolució d'aval Exp 14/17.
172/2017. Canvi no substancial Exp 28/16(A).
173/2017. Canvi de nom Exp 19/01(A).
174/2017. Canvi orientació Exp 29/01(A).
175/2017. Caducitat Exp 4/03(A).
176/2017. Llicència ambiental Exp 20/17(A).
177/2017. Llicència ambiental Exp 13/16(A).
178/2017. Llicència urbanística Exp 70/17.
179/2017. Canvi orientació Exp 23/17(A).
180/2017. Llicència 1a ocupació Exp 6/17(O).
181/2017. Llicència urbanística Exp 71/17.
182/2017. Pròrroga conveni recollida i acollida animals de companyia.
183/2017. Llicència primera ocupació Exp 4/17(O).
183/2017. Suport referèndum 1 d'octubre 2017.
184/2017. Devolució d'aval Exp 117/15.
185/2017. Multa trànsit 1665-DRB.
186/2017. Llicència urbanística Exp 73/17.
187/2017. Ordre del dia ple setembre.
188/2017. Contractació personal activitats esportives.
189/2017. Contenciós 272/2017.
190/2017. Llicència urbanística Exp 81/15.
191/2017. Multa trànsit 6044BTF.
192/2017. Decret factures juliol.
193/2017. Decret factures agost.
194/2017. Contenciós 97/2017.
195/2017. Llicència primera ocupació 7/17(O)
196/2017. Llicència urbanística Exp 78/17.
197/2017. Devolució d'aval Exp 27/17.
198/2017. Llicència primera ocupació Exp 3/17(O)
199/2017. Ordre del dia ple octubre.
200/2017. Ampliació registre sanitari Exp 35/15(A)
201/2017. Llicència ambiental Exp 4/17(A)
202/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 56/17
203/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 59/17
204/2017. Targeta aparcament discapacitats Exp 58/17
205/2017. Ordre del dia ple extraordinari Octubre 2017
206/2017. Devolució d'aval Exp 76/17
207/2017. Llicència primera ocupació Exp 2/17(O)
208/2017. Llicència ambiental Exp 7/17(A)
209/2017. Llicència urbanística Exp 96/17
210/2017. Devolució d'aval Exp 41/17
211/2017. Devolució d'aval Exp 42/17
212/2017. Adjudicació obres asfalt C/ Sant Jordi i C/ Colon
213/2017. Adjudicació obra asfalt carrers 2017
214/2017. Llicència urbanística Exp 101/17
215/2017. Llicència urbanística Exp 98/17
216/2017. Sol.licitud subvenció Turó Castell de Gurb
217/2017. Llicència urbanística Exp 105/17
218/2017. Llicència definitiva Exp 57/07(A)
219/2017. Llicència ambiental Exp 8/12(A)
220/2017. Llicència ambiental Exp 31/17(A)
221/2017. Devolució d'aval Exp 66/17
222/2017. Devolució d'aval Exp 43/17
223/2017. Ordre del dia ple novembre
224/2017. Baixa ofici padró municipal Exp 59/17
225/2017. Targeta apracament discapacitat Exp 68/17
226/2017. Devolució d'aval Exp 33/16
227/2017. Devolució d'aval Exp 87/16
228/2017. Decret admissió alcaldia Exp 99/17
229/2017. Decret admissió alcaldia Exp 89/17
230/2017. Adjudicació obra asfalt urbanització entorn pavelló
231/2017. Adjudicació obra jardineria urbanització entorn pavelló
232/2017. Devolució d'aval Exp 47/17
233/2017. Baixa ofici padró municipal Exp 69/17
234/2017. Factures setembre
235/2017. Factures octubre
236/2017. Devolució d'aval Exp 80/17
237/2017. Llicència urbanística Exp 111/17
238/2017. Canvi de nom Exp 30/15(A)
239/2017. Canvi de nom Exp 5/12(A)
240/2017. Llicència ambiental Exp 20/07(A)
241/2017. Decret admissió alcaldia Exp 109/17
242/2017. Baixa ofici padró municipal Exp 70/17
243/2017. Baixa ofoco padró municipal Exp 65/17
244/2017. Devolució d'aval Exp 73/17
245/2017. Devolució d'aval Exp 90/17
246/2017. Aprovació subvencions millores edificis públics
247/2017. Ordre del dia ple desembre
248/2017. Devolució d'aval Exp 39/17
249/2017. Llicència ambiental Exp 28/17(A)
250/2017. Llicència ambiental Exp 14/17(A)
251/2017. Llicència canvi no substancial Exp 29/17(A)
252/2017. Targeta aparcament discapacitat