Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària

La carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària és un contracte social entre la ciutadania i els sitema de salut. S'hi defineix què esperem de les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens hi comprometem com a individus actius (deures).
Els principis sobre els quals es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l'autonomia, la igualtat, l'accés de la informació i al coneixement de la salut, i el compromís cívic.


Carta de drets i deures

Documents relacionats