Llicència Ambiental (Annex II)

En que consisteix

Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats.

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

* En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9 sempre que a la instal.lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea.

* Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.

També està subjecte a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Normativa:

* Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
* Llei 3/2010,de 18 febrer,de prevenció i seguretat en matèria d'incendis,en establiments,activitats,infraestructures i   edificis.
* Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Cost de la tramitació

Ordenança fiscal nº 9 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions.

Documentació a aportar

1. 
Formulari Llicència ambiental (Annex II) 
 
2. 
Sol.licitud de llicència ambiental d'acord amb el model normalitzat. 
  
 
3. 
Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent. 
 Si l'interessat no ha sol.licitat informe urbanístic abans de sol.licitar llicència ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:

* Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti identificar la finca.
* Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
* Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
* Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
* En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació. 
 
4. 
Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl. 
  
 
5. 
Estudi d'impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada. 
  
 
6. 
Document acreditatiu de la desgnació de l apersona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal.lacions a la llicència atorgada. 
  
 
7. 
Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol.licitant, amb indicació del tècnic amb qualificació responsable de la seva aplicació. 
  
 
8. 
Documentació preceptiva en matèria d'incèndis d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable i Ordre del Conseller competent en la matèria. 

 
 
9. 
En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació. 
  
 
10. 
Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat. 
  
 
11. 
En cas d'actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s'actua. 
  
 
12. 
Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol.licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara. 
  
 
13. 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s'inicïi l'activitat). 
  
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Al registre general de l'Ajuntament de Gurb. Horari: de 9 a 14h.

Adreces on dirigir-se :
Mas l'Esperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h
Per Internet:  

Cal que empleneu la sol.licitudDocuments relacionats