Concurs-oposició per cobrir la plaça d'arquitecte/a municipal de l'Ajuntament de Gurb

L'objecte de les bases és regular el procés selectiu per a cobrir la plaça d'arquitecte/a municipal, funcionari/ària interí/ina, escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A1, mitjançant concurs-oposició. 

Documents relacionats

Model instància (pdf, 268 kb)

Enllaços per més informació